به وب سایت گروه ادبیات عرب کاشان خوش آمدید.
برای تغییر این متن به تنظیمات قالب مراجعه کنید
 • مطالب اخیر سایت
 • جملات زیبا
 • آخرین ارسال های انجمن

  هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد.

  نمونه سوالات درس به درس عربی اول

  برای مشاهده ادامه مطلب را کلیک کنید.

                                                    گروه ادبیات عرب کاشان سال تحصیلی 93- 92

   

                                        سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی

   

   

            

   

   

           شماره درس

   

                                   موضوع درباره

   

  صفحه

             

  1

        ا لدرس الاول

   

   

                                    (   مروری به سوالات راهنمایی    )

   

  1

             

  2

        ا لدرس الثانی

   

   

                                    (  افعال ثلاثی مزید  افعال -تفعیل - مفاعلة)      

   

  2

             

  3

        ا لدرس الثالث

   

   

                                     (   ادامه باب های ثلاثی مزید )

   

  3

             

  4

        ا لدرس الرابع

   

   

                                    (  اسم جامد و مشتق – اسم فاعل ومفعول)                      

   

  4

              

  5

        ا لدرس الخامس

   

   

                                     ( ادامه ی اسم های مشتق )

   

  5

           

  6

        ا لدرس ا لسا د س

   

   

  (ضمیر وانواع ان)

   

  6

           

  7

        ا لدرس السابع

   

   

  (اسم موصول وانواع ان)

   

  7

   

  8

        ا لدرس الثامن

   

   

  (معرب ومبنی)

   

  8

        

  9

        ا لدرس التاسع

   

   

  (جمله ی فعلیه )

        

  9

   

  10

        ا لدرس العاشر

   

   

  (جمله ی اسمیه)

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الاول»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  التّرجمه:

   - یا سابِغ النّعمِ، اِلیک نَصبتُ وَجهی.

   - اِفعَل بِنا ما اَنتَ اُهلُه.

                                                        

   

  2

  2

  اِنتخِب ترجمة کلّ کلمة

   

  اَهل – العُسر- العزیمة – النِقَم                     (سختی- بلاها- رانده شده- اراده قوی- شایسته)

   

   

  1

  3

  صَحِّح الأخطافی الترجمة :

    اِرجعوا الی ربکم :    به سوی پروردگارت برمی گردی.

  .

   

  0/5

  4

  به موارد خواسته شده پاسخ دهید:

  الف- وزن «مسا جد».........                      ه- نهی «خرجتُم».............

  ب- مفرد «جوانِح»............                       و- امر «جَلَستِ»..............

  ج- جمع «ذلک و تلک»........                    ز- ترجمه «خواهیم نوشت».........

  د- مترادف«نصب»........

                                          

   

  75/1

  5

  در جای خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید:

  الف- ...........تلمیذات (دور)                           ب- ............بُیُوت( دور)

  ج-.............مسلمون (نزدیک)                        د- ............رجلان (نزدیک)

   

   

   

  1

  6

  نوع و صیغه ی فعل های زیر را بنویسید:

  یَنصرون (........،.......)                                      اُعبُدی(........،.......)   

  لا تَخرُجا  (........،.......)         

   

  5/1

   

  7

  در عبارات زیر فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، جارو مجرور مشخص کنید:  

  الله عَلی کلّ شیً قدیرٍ.                       فَتَحَ التلمیذُ کتابَه

   

   

  25/1

  8

  حرکت آخر کلمات مشخص شده را بگذارید:

  المومن یأمُرُ بالمعروف .                یَسمع الله نداء المظلومینَ

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الثانی»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  الترجمة:

  الف- نَفِدَ صبرُنا، نحن مشتاق لزیارة الرسول.

  ب- نحن نُسافِر الی مکانٍ بعیدٍ.

  ج- والدتی عجوز هی لا تَسمَحُ .

                                                        

   

  3

   

  2

  اِنتَخِب ترجمة الصحیحة :

  بَلَّغَ سلامی الی صدیقی.     سلام مرا به دوستم........         رساندo              برسانo

  سنرجع قبل غروب الشمس. قبل از غروب خورشید    برمیگردمo    برخواهم گشتo  بر خواهیم گشتo

   

   

  0/5

  3

  انتخب ترجمة کل کلمة:            ترجمه هر کلمه را انتخاب کن:

  طرق- فاح –القلق- النص                      (توانست- نگران- کوبید- متن- پراکنده شد)

  مترادف:     شاهد: ........                              جانب: ........  

  متضاد:     قریب: ........                               اُدخُل: ........  

   

   

  2

  4

  عین ا لافعال المزیدة ثم اذکر مصادرها

   افعال ثلاثی مزید را معین کرده و مصدر آنها رابنویس:

  الف- نحن نسبّح بحمدک                                    ب- یشاهدون ثعلبا مریضا

  ج- اَرسلنا رسلنا بالبینات

   

   

  5/1

  5

  اکتب مصادر الافعال التالیة:

  مصدر های افعال زیر را بنویس:

  حرّک...........            یُخرِجان...........    هاجرنا........... 

  اعاهد...........            تُغیِّر...........        اَسلَمتُ...........

   

   

  5/1

  6

  اکمل الفراغ بالفعل المناسب:     جای خالی را با فعل مناسب کامل کن:

  هم...........(مضارع من مصدر تعلیم)        نحن..........الفقرا(الماضی من مصدر مساعدة)

  انتِ........(الامر من مصدر احسان)           انا..........( الماضی من "خرج" باب افعال )

   

   

  1

   

  7

  از مصدر تسبیح: (به پاکی یاد کردن)، موارد زیر را به عربی بنویسید:

  الف- به پاکی یاد کردم............            ب- به پاکی یاد کنید(للمخاطبینَ).........

   

   

  5/0

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الثالث»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  الترجمة:

  هم اجتمعوا لتکریم تلمیذ مثالی.

  علُّقتُ علی عنقه وسام الاجتهاد.

                                                        

   

  2

  2

  انتخب ترجمة کل کلمة

  حفلة- رخیص- حفاوة -انشودة                    (ارزان -جشن -سرود- به گرمی- شیک)

  مترادف:  منح...........                                    متضاد:  حزین.............

   

   

  5/1

  3

  صحح الاخطا فی الترجمة : (4خطا)

  یسمع الغزال الصغیر کلام الاسد و الذئب .  آهو سخن شیر و روباه را شنید.

   

  1

  4

  عین الا فعال المزید ة ثم اذکر مصادرها:

  تنعقد حفلة فی المدرسة _ انتخب یا ولدی لا تُفکّر فی الثمن

  هما یتفاخران بقتل الحیوانات _ انا تحمّلتُ صعوبة الحیاة

   

  5/2

  5

  اکتب مصادر الافعال التالیة:

  استکبروا.........   ینقلب.........      تصادفن..............         نحترم.............

   

   

  1

  6

  اکمل الفراغات بالفعل المناسب:

  انا...... (یبتسم)          هن........(تعارف)        هی.....(احسن)        انتِ.......(جاهِد)

   

  1

   

  7

  اکمل الفراغ بالصیغة المناسبة:

  الف- انتم......علی البر.     ( فعل امر من مصدر تعاون)

  ب- انتِ....... الفقرا.         ( فعل مضارع من مصدر احترام)

   

   

  5\0

  8

  ما هو الصحیح ل (تعاونوا) :

  الف- ماضیo      ب- مضارعo                 ج- امرo                   د- الف و جo

   

   

  5\0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الرابع»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  التّرجمه:

  الف – انهم سیشاهدون جزاءعملهم.

   

  ب – ادفع لنا دینارا من الذهب .

   

  ج – ابتلعت الارض االزینة والقصور.       

   

  25/2

  2

  عین ترجمه کل کلمه من داخل القوسین

  الجیل – الفضة – لیت – کنز          (کاش –طلا- نسل-نقره – گنج )

   

  1

  3

  صحح الا خطا فی الترجمة:

  احسِنو االی الفقرا والمظلومین . به فقیران احسان کردند

   

   

  1

   

  4

  عین نوع المشتق

              یاساتر کل معیوب   .    معلوم هو رجل متکبر   .   ما نرسل المرسَلین الا مبشٌرین

                                          

   

  5/1

  5

  اکمل الجدول

                                           

  فعل

  نصر

  انتشر

  طلب

  یشاور

  غفر

  صدق

  اسم فاعل

   

   

   

   

   

   

  اسم

  مفعول

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

  6

  اجعل فی الفراغ الکلمة المناسبة

  الف – اخرجواانتم ................(اسم الفاعل من مصدرافساد)

  ب – حقوق المحرومین ...............(اسم المفعول من مصدر اغتصاب )

   

  1

   

  7

  عین الخطا الفراغ :

   ...........................محرومون

  نحنo                   همo                         هنo                      انتمo 

   

  25/0

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الخامس»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  للترجمة:

  أنا اَعرِفُ ماذا أعمَلُ ؟

  نَشعُرُبالحَرِّالشدید و نَتَرَوَّح بِکُمِّنا.

  هو شابّ و لهَ رغَبات الشَّباب.

                                                        

   

  3

  2

  انتخِب ترجمة کلّ کلمة مِن بین القوسَینِ:

  الثَوب – جَفَّفَ- خَیل – مَشهد                (خشک کرد- گروه- پاداش- صحنه- لباس)

   

   

  1

  3

  اکمل الفراغ فی الترجمة :

  یَنتَخِبُ الأمامُ قیمیصاً بثلاثة دراهم.       امام......... به سه درهم............    دَخَلَ وَفدٌ مِن التّجار فی مجلس أمیر.     ......از بازرگانان در مجلس.........

   

   

  1

  4

  عیِّن الترجمة الصحیحة:

  إنِّ النَّفسَ لِأمّارة بالسُّوء

  همانا نَفس، به بدی دستور می دهد                    بی شک نَفس،بسیار امر کننده به بدی است

   

  5/0

   

  5

  اجعل المشتّقات فی مکانها المناسبة:

   

  مُعتَمِد- نذیر- صادق –رزّاق- اَعلَم – مشهور- مَطلَع – سَهل- مُحَرَّم- مَنزِل- عَلّامة- حُسنی

   

  اسم فاعل

  اسم مفعول

  اسم مکان

  اسم مبالغة

  اسم تفضیل

  صفت مشبهة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  6

  اکمل الفراغ:

  الف- اِنّکَ......الدّعاء    (صفت مشبهة مِن (( سَمِعَ)) )

   

  ب- انا......... مِنکَ.     (اسم تفضیل مِن (( کَبُرَ ))  

   

  5/0

   

  7

  صَحِّح الأخطاء فی التحلیل الصرفی :   

  الف- السّوق: اسم- جمع- مذکر- مشتق

  ب- مُصلِحینَ: اسم- مثنی مذکّر- مشتق - اسم مفعول

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس السادس»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  للترجمة

  الف- اَلأطباء یَقدِروُن معالجةَ المرضی .

  ب- نَحنُ سَنُخبِرکم بِالّنتیجة.

  ج- أَخبِرونا عَن سِرِّ تعلیق اللّحم .

   

   

  25/2

  2

  اِنتخِب ترجمة کلّ کلمة :

  اَلأُسبوع –الحاذِق- بادَرَ- مُستشفی.          (اقدام کرد- درمان –بیمارستان- ماهر- هفته)

   

  1

  3

  اکمل الفراغ فی الترجمة: 

  عَیَّن الرازی اَحسَن مکان لِبناء المستَشفی.    رازی........ مکان برای......... بیمارستان........  

   

  75/0

  4

  صَحِّح الأخطاءَ فی الترجمة:

  شاهَدتُ التغییراتِ الحاصلةَ لِقِطَعِ الّلحم: تغییرات بوجود آمده در تکه گوشت را مشاهده میکنم.

  قَسَّموا لَحمه الی خمسة اقسام.     گوشت را به چهار قسمت تقسیم کنید..  

   

  25/1

  5

  اکمل الفراغ بالضمیر المناسب :

  ............ناجحون فی دُروســ.......           ( شما در درسهایتان موفق هستید )

  ...........شکرتُ ربّـ...........  

   

   

  1

  6

  عیّن نوع الضمائر:

  نحن نَرزُقکم                       الهی ایّاکَ نعبد                      یا اُختی لا تَجزَعی         

   

   

  5/1

  7

  صَحِّح الأخطاء:

  اَنتِ تَشکُرُ ربّکِ                      معلّمی عَلَّمی              نحن اَذهَبُ الی هذا المدرسة

  .

   

  25/1

  8

  عیّن العبارةالتی جاءفیها ضمیر مستتر:

  اُطلُبوه بأعزاز          انا اُفَکِّرُ فی هذا                لِماذا لا تبحثونَ                        کیف ذهبتُم

   

  5/0

  9

  در کدام گزینه (( نا )) ضمیر متصل فاعلی است؟

  نَصَرَناo                    یَنصرونَناo                    اُنصُرناo                        نَصَرناo

   

  5/0

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول  عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس السابع»

  کلاس        

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  للترجمة:

  ربّنا إنَّنا فُقراء لِما تُنزِل اِلُینا مِن خیرٍ.

  سَنُرجِعُ مَن هاجَرَو نُعَذ بُه.

  اِبحَثُوا عَن طریقٍ لِحَلِّ المشکلات

   

  3

  2

  انتخِب ترجمة کل کلمة:                                            

  الصّامت- سَمَحَ- اِقامة –کذلک               (اجازه داد -همچنین -ایستادن- خاموش- برپاداشتن)

   

   

  1

  3

  صحح الخطا فی الترجمة                                     

  اَحسِن الی من علمک حرفا . نیکی کن به کسانی که حرفی یاد داد(2خطا)

   

  اجلس معک ولااخرج من المسجد . بااو نشستم واز مسجدخارج نشدم(3خطا)

   

   

  25/1

  4

  اکمل فراغ فی الترجمة:

  عَدَدٌ مِن شبابنا خرجوا مِن دیننا       ..........از جوانان ما از دین ما...........

  أنظَر هولاء لایَسجُد ون للحاکم         ........این ها به حاکم.............

   

  1

  5

  اجعل فی الفراغ الموصول المناسب :

  الف- هو.........خَلَقکم.        (ما - الّتی –الّذی)

  ب- قَرَأتُ.........کَتَبتَه.         ( من- ما – الّتی)

   

   

  5/0

  6

  اکمل الفراغ وَفق النّموذج :

  التلمیذة هی الّتی تنجح فی درسها            التلامیذ............فی دَرسـ.......

   

   

    1  

  7

  صَحِّح الأخطاء:

  الاُمّهات هُنّ اللّتان تَعِبوا من أجلنا. (2خطا)

  هی اّلذی تَقرَأ دَرَسَهُ. (2خط)

   

   

    1

  8

  میز العبارة التی ما جاء فیها الموصول :

  اعمل بما تعلمتo         لا اعبد ما تعبدونo             ما هذاo        ما هذا علم من لا یعلم o

   

   

  5/0

  9

  عین المفعول ((انفق ما عندک فی سبیل الله))  

  عند   o                   ک  o                      ما   o                     سبیل    o

  75/0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس الثامن»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  التّرجمه:

  للترجمة:

  یا عبادالله توبوا                       فهو کهف التائبینا

  برز الثعلب یوما                       فی شعار الناصحینا

  انی لما انزلتُ الی من خیر فقیر.               

   

    3

  2

  ترجم اللغات:

  سبَّ:           رفض :                          راه رفت:                     حیله گر:

   

  1

  3

  صحح الاخطاء فی الترجمة

  هم وجدوا طریقة لحل هذه المشکلة.              آنها راهی برای حل مشکل ها می یابند.

   

   

  75/0

  4

  میز المعرب و المبنی: الذین-  رجل-  ذلک-  یخرجن – هاتان-  انا-  یذهبان-  این

   

   

  2

  5

  اجعل الکلمات فی الجدول:

  نحن درسنا و نجحنا فی الامتحان.

  لاتتکاسل ان طریقَ العزصعبٌ.     هذهِ حدیقة.

  مرفوع

  منصوب

  مجرور

  مجزوم

  الضم

  الکسر

  الفتح

  السکون

   

   

  الاامتحانِ

   

   

   

  اِنَّ

   

   

   

  5/1

  6

  صحح الاخطاء فی الاعراب و التحلیل الصرفی:             انتم تعلموا القرآن

  الکلمة

  التحلیل الصرفی

  الاعراب

  تعلّموا

  فعل ماض،لمخاطبین مزید ثلاثی معرب

  فعل فاعله ضمیر«و»

  القرآن

  اسم مثنی مذکر جامد مبنی

  مفعول و مرفوع

   

   

  25/1

  7

  کدام گزینه مبنی بر سکون نیست؟

  الف-جلستَ o            ب- فیo                  ج- لاتخرجo                د- الذیo

   

   

  25/0

  8

  کدام گزینه معرب است؟

  الف -اَجلَسوا                 ب - اُجلِسُ             ج - اَجلِسنَ                د- اِجلِسنَ

   

  25/0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول  عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس التاسع»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  للترجمة

  نَحنُ نبصِر نور الحق و النهج المبین.

  و زَّعوا الماء علیهم و علینا بالتساوی.

  انهم روَّعوا ابناء الرسول.

                                                        

   

   25/2

  2

  انتخب ترجمة کل کلمة:

  ارتعد- محفوف- حان- نحو              ( فرارسید- لرزید- روی آورد- به سوی- پیچیده)

   

   

  1

  3

  اکمل فراغ فی الترجمة:

  فتح السجان باب السجن.             ...............در............را باز کرد.

   

   

  1

  4

  عین الترجمة الصحیحة:

  علَّمنی الهندسة                  -هندسه را به من یاد داد o          -هندسه را به من یاد بدهo

                                          

   

  5/0

  5

  عین الفاعل و نوعه:

  قال الحسین (ع): رب فاشهد، خذ لونا

   

   

  5/1

  6

  اکمل الفراغ:

  الف- یقرب العلم..........الی الله.             (الانسانُ- الانسانَ- الانسانٍ)

  ب- ...........قافلة الامام.                     (وصل - یصل - تصل)

  ج- دعوتُ قارون الی ........الحق.          (طریقَ - طریقُ - طریقِ )

  د- .........نعمة الله علیک.                   (اذکر- اذکری-  اذکروا)

  و- ............التلمیذات الی الصف.          (یذهبن - تذهب – تذهبن)

   

   

   

  25/1

  7

  شکل ما اشیرالیه بخطا:

  الله قد قبل توبة حر.                     هل یعتمد العاقل علی  الجاهل .

   

   

  1

  8

  در کدام گزینه فاعل، ضمیر بارز است؟

  الف- یذهبن                   ب-تذهب             ج-سافر                د-نخرج

   

   

  5/0

  9

  -در کدام گزینه ضمیر«نا» فاعل است؟

   الف-ضرَبَنا    ب-یَضربوننَا  ج-ضربنا    د-اِضربنا

   

   

  5/0

   

   

   

   

   

  ردیف

  بسمه تعالی

  سوالات درس به درس عربی سال اول عمومی دبیرستان

   

  نام ونام خانوادگی:                                                «الدرس العاشر»

  کلاس:

                              

   

   

   

   

   

   

  بارم

  1

   

   

   

  للترجمة:

  الف- البصل مفید لتطهیر الفم من الجراثیم.

  ب- الرطب مع قدح من اللبن غذاء کامل.

  ج- الرمان ضروری لتکوین الکریات الحمراء

                                                        

   

  3

  2

  انتخب ترجمة کل کلمة:

  الطری- المبید- شجّع -الیابس          ( تشویق کرد- از بین برنده- پرواز کرد- تازه- خشک)

   

  1

   

  3

  اکمل فراغ فی الترجمة:

  لحم السمک من الاطعمة المفیده  لامراض القلب.   ......ماهی از.....مفید برای بیماری های قلب است.

   

   

  5/0

   

  4

  -صحح الاخطاء فی الترجمة:

  الطیبات تسبّب تقدُّم الامة.           چیزهای حلال موجب فعالیت امت می شود.

               

   

  5/0

  5

  - عین الخبر و نوعه:

  صوره الشهید علی الجدار  .                        الامة الاسلامیة تتقدم بشعب سلیم

   

  1

  6

  صحح الاخطاء:

  طریقٌ الملوک محفوفة بالازهار.                     العاقل تغتنم الفرصةُ فی الحیاةَ

   

   

  25/1

   

  7

  اجعل مبتدا، فاعلا و غیر ما یلزم:

    التلمیذات یساعدن امّهن

  5/0

   

  8

  شکل ما اشیر الیه بخط:

  اهل الکوفه ارسل الرسائل الی الامام.

   

  75/0

   

  9

  عین الخطا للفراغ:                 ...........مومنون بالله راجون منه المغفرة

  الف-نحن                  ب-هم                        ج-انتم                         د-انتما

   

   

  75/0

  10

  ما هو الصحیح عن نوع الخبر «هو یتروح بکمه»

  الف-جمله فعلیه  ب- مفرد               ج-شبه جمله              د-جارو مجرور

   

   

  75/0

   

  تاریخ: 1393/مهر/9
  نویسنده: arabickashan
  بازدید: 238
  این دیدگاه توسط ntybqmtresy در تاریخ دوشنبه 9 مرداد 1396 و 21:49 دقیقه ارسال شده است

    topmr52j3z</br> male enhancement pills free trial</br> <a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> natural male enhancement</a> </br> &lt;a href=&quot;http://bestmalesenhancementpills.com&quot;&gt; king size male enhancement&lt;/a&gt; </br> &lt;a href=&quot;http://malesenhancement.com&quot;&gt; best male enhancement pills&lt;/a&gt; </br> male enhancement pills at walmart
  این دیدگاه توسط nrhghstresy در تاریخ سه شنبه 10 مرداد 1396 و 02:12 دقیقه ارسال شده است

    topou50k6v</br> male enhancement pills over the counter</br> <a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> king size male enhancement</a> </br> &lt;a href=&quot;http://bestmalesenhancementpills.com&quot;&gt; king size male enhancement&lt;/a&gt; </br> http://bestmalesenhancementpills.com-male enhancement pills that work </br> male enhancement reviews
  ارسال نظر جدید

  برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
  CAPTCHA Image   Reload Image
  Enter Code*:


  گزارش مطلب

  در صورت بروز مشکلات زیر از این بخش اقدام کنید :

  - خرابی لینک دانلود
  - خرابی لینک تصاویر و عدم نمایش آنها
  - مشکلات املایی و نگارشی
  - عنوان و موضوع غیر مرتبط و مسائل دیگر

  توضیحات مربوط (الزامی) :

  برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
  CAPTCHA Image   Reload Image
  Enter Code*: